Centrum voor Ambulante Revalidatieinfo@reva-wegwijs.be · 09 360 28 81

Werking

Aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van onze hulpverlening moet men aangesloten zijn bij een mutualiteit en beschikken over een verwijsbrief van een arts voor multidisciplinair onderzoek.

Men kan zich telefonisch of persoonlijk (na afspraak) aanmelden.

De verantwoordelijke zal de aanmeldingsklacht en hulpvraag grondig beluisteren en bijkomende informatie opvragen (o.a. via vragenlijsten). Mits toestemming wordt ook het CLB, de school, de verwijzer gecontacteerd.

Onderzoek

Indien er voldoende argumenten zijn voor verder onderzoek (op basis van de criteria opgelegd door het RIZIV), volgt een intakegesprek met de maatschappelijk assistente of psycholoog. Bij het intakegesprek wordt alle nuttige informatie bevraagd en wordt men geïnformeerd over het verdere verloop van het onderzoek.

Het multidisciplinair onderzoek gebeurt door een gespecialiseerd team van artsen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, audiologen, psychologen en maatschappelijk assistente. Het onderzoek omvat het testen en observeren van verschillende ontwikkelingsdomeinen (oa cognitieve ontwikkeling, spraak/taalontwikkeling, communicatieve vaardigheden en psychosociale ontwikkeling, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid, spel). Indien nodig wordt een klasobservatie gepland.

Na het multidisciplinair onderzoek volgt een interdisciplinair overleg, waarbij de resultaten van de verschillende onderzoeken en observaties worden besproken en waar een gezamenlijk advies wordt geformuleerd. In het adviesgesprek worden de resultaten van het onderzoek en het advies met de ouders besproken.

Behandeling

Als revalidatie noodzakelijk blijkt te zijn, kan die starten binnen de 6 maanden na het adviesgesprek, mits goedkeuring van de adviserend geneesheer van uw mutualiteit. De mutualiteit vergoedt de onderzoeks- en revalidatiekosten met uitzondering van het remgeld.

Tijdens de behandeling worden de ouders op de hoogte gehouden van de behandeling van hun kind via een contactschriftje, telefonische contacten en gesprekken.

De samenstelling van het begeleidende team hangt af van de specifieke noden van het kind.

Een multidisciplinaire behandeling kan zowel individuele therapie als groepstherapie omvatten.

Een nauwe samenwerking met de omgeving is van groot belang om optimale ondersteuning te kunnen garanderen. We begeleiden de ouders en de omgeving van het kind om zijn/haar specifieke noden te begrijpen en aan te pakken en de sterke kanten te stimuleren.